Kjarninn miðlar ehf.

Kjarninn miðlar ehf., kt. 690413-0190
Laugavegur 71, 101 Reykjavík
Heiti miðils: Kjarninn
Vefsetur: www.kjarninn.is
Netfang: kjarninn@kjarninn.is

Nafn fyrirsvarsmanns: Hjalti Harðarson framkvæmdastjóri
Nafn ábyrgðarmanns: Þórður Snær Skagfjörð Júlíusson ritstjóri

Ritstjórnarstefna: Kjarninn elskar fréttir og tækni, og er sannfærður um að þetta tvennt fari saman. Kjarninn er ný tegund fjölmiðils á Íslandi, sem sameinar kosti blaðamennsku og ljósvakamiðlunar og verður alltaf við höndina. Kjarninn er sjálfstæður, gagnrýninn, gagnvirkur og skemmtilegur og verður öllum ókeypis, alltaf. Kjarninn er í eigu þeirra sem að honum standa og það eina sem drífur okkur áfram er að gera betur. Kjarninn leggur áherslu á gæði og dýpt. Hann ætlar að fjalla um þau mál sem skipta máli. Kjarninn ætlar að rannsaka og skýra málin fyrir lesendum sínum.

Eignarhald:
HG80 ehf., í eigu Hjálmars Gíslasonar, 16,55%
Miðeind ehf., í eigu Vilhjálms Þorsteinssonar, 15,98%
Magnús Halldórsson, 13,79%
Þórður Snær Júlíusson, 12,20%
Birna Anna Björnsdóttir, 9,39%
Hjalti Harðarson, 9,25%
Milo ehf., í eigu Gumma Hafsteinssonar og Eddu Hafsteinsdóttur, 5,69%
Fagriskógur ehf., í eigu Stefáns Hrafnkelssonar, 5,69%
Ágúst Ólafur Ágústsson, 5,69%
Birgir Þór Harðason, 2,9%
Jónas Reynir Gunnarsson, 2,9%

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði

Upplýsingar um eignarhald uppfærðar 13. apríl 2016.