Kjarninn miðlar ehf.

Kjarninn miðlar ehf., kt. 690413-0190
Laugavegur 71, 101 Reykjavík
Heiti miðla: Kjarninn og Vísbending
Vefsetur: www.kjarninn.is
Netfang: kjarninn@kjarninn.is / visbending@kjarninn.is

Nafn fyrirsvarsmanns: Þórður Snær Skagfjörð Júlíusson framkvæmdastjóri
Nafn ábyrgðarmanns Kjarnans: Þórður Snær Skagfjörð Júlíusson ritstjóri
Nafn ábyrgðarmanns Vísbendingar: Magnús Halldórsson ritstjóri

Ritstjórnarstefna Kjarnans:
Kjarninn er fjölmiðill sem leggur áherslu á að upplýsa lesendur sína. Hann rannsakar og skýrir fyrir þeim það sem á sér stað í samfélaginu. Í Kjarnanum er lögð áhersla á gæði og dýpt. Hann segir ekki allar fréttir, heldur einbeitir sér að því að segja ítarlega og vel frá málunum sem skipta máli.

Ritstjórn Kjarnans leggur áherslu á að taka þátt í umræðunni á vitrænan hátt og að styðja við fréttaflutning sinn með vísun í staðreyndir. Með því greinum við kjarnann frá hisminu fyrir lesendur okkar.

Kjarninn er fyrst og síðast efnisframleiðandi, sem nýtir sér þær leiðir sem í boði eru til að koma efni til lesenda sinna og neytenda. Það er efnið sem skiptir höfuðmáli, ekki formið sem það er sett fram á.

Verk Kjarnans verða dæmd af lesendum hans. Trúnaður Kjarnans verður einungis gagnvart þeim, því það er þar sem hagsmunir hans liggja.

Ritstjórnarstefna Vísbendingar:
Vísbending er vikurit um viðskipti og efnahagsmál. Útgáfan er fyrst og fremst kostuð af áskriftum. Vísbending á að miðla fróðleik sem nýtist forystumönnum í atvinnulífi og stjórnmálum í þeirra störfum. Vísbending á að gefa heiðarlega mynd af íslensku viðskipta og efnahagslífi, stuðla að hreinskiptinni umræðu um frjáls viðskipti innanlands og milli landa. Vísbending berst fyrir heiðarlegum viðskiptaháttum og frjálslegri umgjörð um viðskiptalífið. Greinar skulu ritaðar á skýru og einföldu máli, vandað skal til upplýsinga og prentunar.

Eignarhald:
Hjalti Harðarson, 7,86%
Fanney Birna Jónsdóttir, 0,97%
Magnús Halldórsson, 11,71%
Þórður Snær Júlíusson, 10,36%
Birgir Þór Harðason, 2,46%
Jónas Reynir Gunnarsson, 2,46%
Kjarninn miðlar ehf., 6,25%
HG80 ehf., í eigu Hjálmars Gíslasonar, 18,28%
Miðeind ehf., í eigu Vilhjálms Þorsteinssonar, 17,80%
Birna Anna Björnsdóttir, 12,20%

Fagriskógur ehf., í eigu Stefáns Hrafnkelssonar, 4,83%
Milo ehf., í eigu Gumma Hafsteinssonar og Eddu Hafsteinsdóttur, 4,83%

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði

Síðast uppfært 15. febrúar 2018.